NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna


 1. Bacon P., 2000. [red.] Natura 2000, Rural Development and Ecological Networks. Proceedings of international seminar held in Konstanci Poland on 15-18 December 1999. IUCN-Polan, Warszawa, 142 pp.
 2. Beran L., Horsák M. 2000. Měkkýši CHKO Poodří. Příroda Poodří. Sborník abstraktů 1. celostátní přírodovědné konference, 14.-15.4.2000 Bartošovice.
 3. Chojnacki I., Torkler P., [red.] 2000. Zielona Wstęga Odra-Nysa. Umweltstiftung Deutschland. Frankfurt am Main.
 4. Chytil J., et al. 1999. Mokřady České republiky, Přehled mokřadních lokalit České republiky, Český ramsarský výbor, Mikulov 1999.
 5. COUNCIL DIRECTIVE 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds.
 6. COUNCIL DIRECTIVE 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora.
 7. Dyduch-Falniowska A., Kaźmierczakowa R., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Połczyńska-Konior G., Sarul J., Torowski A., Zając K. 1996. CORINE biotopes w integracji danych przyrodniczych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, ss. 136.
 8. Dyduch-Falniowska A., Kaźmierczakowa R., Makomaska-Juchlewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Zając K. 1999. Ostoje przyrody w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.
 9. Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M. 1999a. NATURA 2000 - koherentny system ochrony przyrody w Europie. Część I. Aura 10: 4-6.
 10. Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M. 1999b. NATURA 2000 - koherentny system ochrony przyrody w Europie. Część II. Aura 11: 4-6.
 11. Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska - monografia faunistyczna. Zakład Ekologii Ptaków, Uniwersytet Wrocławski.
 12. Głowaciński Z., [red.] 1992. Polska Czerwona Księga Zwierząt. PWRiL, Warszawa.
 13. Grimmett R.F.A, Jones T.A. [red.] 1992. Important Bird Areas in Europe - Poland. ICBP Technical Publication 9: 497-539.
 14. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Gdańsk 1994.
 15. Guth J., [red.] 2001. Metodika mapování biotopů soustavy NATURA 2000 a SMARGD (Metodiky podrobného a kontextového mapování. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, vyd. 2.
 16. Heath M. F., Evans M. I. [red.] 2000. Important birds areas in Europe: priority sites for conservation. 2 vols. Cambridge, UK: BirdLife Intenational (BirdLife Conservation Series No. 8).
 17. Jankowski W., Świerkosz K. [red.] Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan - funkcjonowanie - zagrożenia. IUCN Poland. ss. 266.
 18. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. [red.] 2001. Polska Czerwona Księga Roślin. Polska Akademia Nauk, Kraków ss. 664.
 19. Krukowski M., Świerkosz K., Dunajski A. 1999. Możliwości pogodzenia konfliktów między ochroną przeciwpowodziową a zachowaniem walorów przyrodniczych doliny górnej i środkowej Odry. [w:] Przyczyny i skutki wielkich powodzi, aspekty hydrologiczne, gospodarcze i ekologiczne. Muzeum Przyrodnicze Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN, Kraków s. 101-112.
 20. Kuras T. 2000. Motýli CHKO Poodří, současný stav poznání, stanovení typizačních druhů. Příroda Poodří. Sborník abstraktů 1. celostátní přírodovědné konference, 14.-15.4.2000 Bartošovice.
 21. Liro A., Dyduch-Falniowska A 2002. NATURA 2000. Europejska sieć ekologiczna. Ministerstwo Środowiska, Warszawa, ss. 101.
 22. Macicka T., Wilczyńska W. 1993. Aktualna roślinność doliny środkowej Odry i jej zagrożenia. [w:] L. Tomiałojć [red.] Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Komitet Ochrony Przyrody PAN. Wydawnictwo Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Kraków s. 49-60.
 23. Natura 2000 - Standard Data Form, Eur 15 Version (March 1995), European Comission DG. XI.D.2.
 24. Natura 2000 w Polsce. 2001. Materiały seminarium, Dębe, 22-23.03.2001. Ministerstwo Środowiska. Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu. ss. 15.
 25. Natura 2000 and NGOs in Czech Republic. 2000. Collection of lecture from seminar. Prague 2nd - 3rd December 2000. Prague, ss. 26.
 26. Nowak A. [red.] 2001. Ostoje przyrody Natura 2000 w województwie opolskim (koncepcja regionalna). Prace Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Wydział III. Zeszyt Specjalny, Opole, ss. 173.
 27. Poledník L. 2000. K výskytu vydry říční (Lutra lutra L.) na území CHKO Poodří. Příroda Poodří. Sborník abstraktů 1. celostátní přírodovědné konference, 14.-15.4.2000 Bartošovice.
 28. Rast G., Obrdlik P., Nieznański P. [red.] 2000. Atlas obszarów zalewowych Odry. WWF Deutschland, Auen-Institut. Rasttat. 101 ss.
 29. Ssymank A. 1994. Neue Anforderungen im europaischen Naturschutz. Das Schutzgebietssystem Natura 2000 und die FFH-Richtline der EU. - Natur u. Landschaft 69(9): s. 395-406.
 30. Ssymank. A., Hauke U., Ruckreim C., Schroeder E. 1998. Das europaische Schutzgebietssystem NATURA 2000. Schriftenreiche fur Landschaftspflege und Naturschutz 53: s. 1-85.
 31. Stawarczyk T. 2001. Ornitologiczna waloryzacja akwenów Śląska. - Ptaki Śląska 13: s. 5-18.
 32. Świerkosz K. 2000. [red.]. Propozycje do sieci Natura 2000 w dolinie Odry. Cz.I. Odcinek Brzeg Dolny - Nowa Sól. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław. Mscr.
 33. Świerkosz K. 2001. Obszary Natura 2000 w dolinie Odry - raport. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju - World Wild Fund for Nature [w:] Atlas Obszarów Zalewowych Odry (CD-ROM). Materiały na międzynarodową konferencję "Odra - europejski korytarz ekologiczny". 26.06.2001. Wrocław.
 34. Świerkosz K., Dunajski A., Krukowski M. 1999. Waloryzacja ekologiczna lasów doliny Górnej i Środkowej Odry Cz. I. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju, Wrocław 1999. Mscr.
 35. T-PVS. 1998. 13. The Emerald Network - a network of Areas of Special Conservation Interest for Europe, Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Standing Committee, Strasbourg 17 February 1998.
 36. T-PVS/Emerald. 1999 (1). Building up the Emerald Network: a guide for Emerald Network country team leaders, Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats, Group of Experts for the setting up of the Emerald Network of Areas of Special Conservation Interests, Strasbourg 6 August 1999.
 37. Vlašín M., Hudec K., Chytil J., Koukal S., Rychly J., Štroufová Z., Hromádková K. 2000. Wetland Shadow List - Alternativní seznam mokřadů České republiky (distribution via Internet).
 38. Wójcik B. 2001. [red.] Wdrażanie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 w Polsce i związane z tym problemy. Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa, 64 ss.
 39. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. [red.] 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Inst. Botaniki im. W. Szafera, PAN, Kraków.
 40. Zimmermann F., Ryslavy T. 1998. Europaische Vogelschutzgebiete in Brandenburg - Einfuhfrung. - Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg 7 (3): s. 167-168.
 41. Zimmermann F., Schoknecht T., Herrmann A. 2000. Fachliche Kriterien fur die Aushwahl und Bewertung von FFH-Vorschlagsgebieten fur das Fachkonzept NATURA 2000 in Brandenburg. - Natursch. Landschaftspfl. Brandenburg 9(2): s. 44-51.

Poprzedni | Strona główna | Następny