NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna

Jesteśmy winni podziękowanie wielu osobom, których nieoceniona pomoc przyczyniła się do powstania i skrystalizowania prezentowanej listy obszarów spełniających kryteria ostoi Natura 2000.

Opisy obszarów znajdujących się na terytorium województwa lubuskiego zostały poprawione, uzupełnione i znacznie rozszerzone przez dr Pawła Pawlaczyka z Lubuskiego Klubu Przyrodników.

Dziękujemy także: Panu dr Georgowi Moskwie (Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordung, Land Brandendurg), Panu Peterowi Torklerowi (Umweltstiftung WWF-Deustchland), Panu Jeromowi Kuiperowi (BUND) oraz NABU Brandenburg za udostępnienie danych dotyczących ostoi Natura 2000 w niemieckiej części doliny Odry.

Dr Vladislavie Hamplovej i jej zespołowi z Chranenej Krajinnej Oblasti "Poodří" za kilkuletnią wspólną pracę w ochronie przyrody doliny. Kolegom i współpracownikom z Polski, którzy na potrzeby tego opracowania udostępnili nam własne, niepublikowane dane.

Pani Prof. Annie Dyduch-Falniowskiej i jej współpracownikom z Zakładu Integracji Danych Przyrodniczych Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie za udostępnienie dokumentacji i materiałów roboczych na temat projektowanych ostoi Natura 2000 oraz sieci Emerald, oraz za konsultacje w sprawie zawartości zebranych materiałów.

Podziękowanie nie oznacza iż ww. osoby i instytucje zgadzają się z przedstawionym tu wyborem lub też popierają swoim autorytetem prezentowaną koncepcję. Bez ich pomocy w początkowym etapie, powstanie tego opracowania byłoby jednak bardzo utrudnione.


Poprzedni | Strona główna | Następny