NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Brzezie

Powierzchnia 220 ha, woj. śląskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Fragment doliny w pobliżu Raciborza, z dobrze wykształconymi starorzeczami, interesującą fauną ptaków, płazów i roślinnością wodną. Obok naturalnych występują tu także sztuczne zbiorniki wodne, dzięki urozmaiconej linii brzegowej stanowiące cenne siedliska zastępcze dla fauny i flory tego obszaru. Odnaleziono tu:

  • 2 typy siedlisk uznanych za ważne dla Unii Europejskiej na mocy Załącznika I dyrektywy 92/43/EEC; w tym jeden priorytetowy;
  • 5 gatunków ptaków objętych ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 4 gatunki ptaków regularnie migrujących, nie ujętych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 11 gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce lub lokalnie rzadkich.

Proponowany i opracowany przez Stowarzyszenie BIOS z Opola (Standard Data Form). Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny