NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Dolina Odry Opolskiej

Powierzchnia 5200 ha, woj. opolskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Znaczny fragment doliny Odry z dobrze zachowanymi starorzeczami, roślinnością szuwarową i zbiorowiskami zarośli nadrzecznych. Mimo iż przeważa tu krajobraz otwarty, to w granicach ostoi znalazło się kilka kompleksów leśnych z największym (blisko 600 ha) Łęgiem Zdzieszowickim. Największe wartości florystyczne prezentują niewielkie powierzchniowo, lecz bardzo bogate torfowiska i młaki alkaliczne z lipiennikiem Loesela (Liparis loeseli) i turzycą Davalla (Carex davalliana). Liczne na tym odcinku wyrobiska, mimo że są pochodzenia antropogenicznego, stopniowo podlegają procesowi naturalizacji.

  • 11 typów siedlisk uznanych za ważne dla Unii Europejskiej na mocy Załącznika I dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy, łącznie zajmują 35% powierzchni;
  • 19 gatunków ptaków objętych ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/EEC, w tym orzeł bielik, dzięcioł średni i bocian czarny;
  • 15 gatunków ptaków regularnie migrujących nie ujętych w załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 3 gatunki roślin i zwierząt ujętych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 18 gatunków roślin i zwierząt chronionych na mocy porozumień i konwencji międzynarodowych (Załącznik IV 92/43/EEC, Konwencja Berneńska);
  • 6 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin;
  • 44 gatunki roślin i ptaków chronionych w Polsce lub lokalnie rzadkich.
Dolina Odry Opolskiej
Legenda

Opracowany przez Stowarzyszenie BIOS z Opola (Nowak i in. 2001 oraz Standard Data Form). W postaci kilku osobnych ostoi zgłaszany poprzednio przez WWF/Dolnośląską Fundację Ekorozwoju (Świerkosz 2001). Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny