NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Boguszyce-Przywory

Powierzchnia 390 ha, woj. opolskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Ostoja obejmuje fragment doliny Odry z dobrze zachowanymi starorzeczami, na których występują zbiorowiska roślinności szuwarowej i wodnej. Towarzyszą im łąki zmiennowilgotne i świeże, znajdujące się w ekstensywnym użytkowaniu. Jedyne w województwie opolskim stanowisko przęstki pospolitej Hippuris vulgaris.Występuje tu:

    Złociste bogactwo Zdzieszowickiego Łęgu (fot. G. Bobrowicz)
  • 5 typów siedlisk uznanych za ważne dla Unii Europejskiej na mocy Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 3 gatunki ptaków objęte ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 7 gatunków ptaków regularnie migrujących nie ujętych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 1 gatunek nietoperza, chroniony na mocy porozumień i konwencji międzynarodowych (Załącznik IV 92/43/EEC, Konwencja Berneńska);
  • 8 gatunków roślin chronionych w Polsce lub lokalnie rzadkich.

Proponowany i opracowany przez Stowarzyszenie BIOS z Opola (Standard Data Form). Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny