NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Opole - południe

Powierzchnia 610 ha, woj. opolskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Fragment doliny Odry w granicach aglomeracji miejskiej Opola, lecz z dobrze zachowanymi walorami przyrodniczymi. Na Wyspie Bolko występują lasy grądowe, zaś brzegom Odry towarzyszą zarośla, szuwary i łąki zmiennowilgotne. W granicach ostoi znajdują się także starorzecza oraz sztuczne zbiorniki wodne w dawnych kamieniołomach margla, z interesującą ornitofauną lęgową i migrującą. Na obszarze ostoi występuje:

    Opole - południe
    Legenda
  • 5 typów siedlisk uznanych za ważne dla Unii Europejskiej na mocy Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • 13 gatunków ptaków objętych ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/EEC, w tym dzięcioł syryjski (Dendrocopos syriacus);
  • 15 gatunków ptaków regularnie migrujących nie ujętych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/ EEC;
  • 2 gatunki zwierząt podlegające ochronie na mocy Załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 16 gatunków roślin i zwierząt chronione na mocy porozumień i konwencji międzynarodowych (Załącznik IV 92/43/EEC, Konwencja Berneńska);
  • 3 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin; o 19 gatunków roślin, grzybów i ptaków chronionych w Polsce lub lokalnie rzadkich.Proponowany i opracowany przez Stowarzyszenie BIOS z Opola (Standard Data Form) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Projektowany Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy "Wyspa Bolko".


Poprzedni | Strona główna | Następny