NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Opole - północ

Powierzchnia 670 ha, woj. opolskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Szeroka dolina zalewowa Odry w pobliżu miasta Opole, zajęta przez dobrze wykształcone łęgi wierzbowo-topolowe i ich stadia regeneracyjne. Występują tu także starorzecza z florą i fauną wodną i wiele zbiorowisk roślinności szuwarowej. W części północnej zimują liczne gatunki ptactwa wodno-błotnego. Występują w ostoi:

  • 4 typy siedlisk uznane za ważne dla Unii Europejskiej na mocy Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC (w tym jeden priorytetowy), zajmujące łącznie 33% powierzchni;
  • 10 gatunków ptaków objętych ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/EEC, m.in. orzeł bielik i żuraw;
  • 16 gatunków ptaków regularnie migrujących, nie ujętych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 3 gatunki zwierząt podlegające ochronie na mocy Załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 1 gatunek chroniony na mocy porozumień i konwencji międzynarodowych (Załącznik IV 92/43/EEC, Konwencja Berneńska);
  • 12 gatunków roślin i ptaków chronionych w Polsce lub lokalnie rzadkich.

Proponowany i opracowany przez Stowarzyszenie BIOS z Opola (Standard Data Form). Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny