NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Grądy Odrzańskie

Powierzchnia 29 021,94 ha, woj. dolnośląskie, woj. opolskie.

Proponowane Special Protection Area, Special Area of Conservation.

Ostoja obejmuje 70-cio kilometrowy odcinek doliny Odry między Narokiem a Wrocławiem, jeden z najcenniejszych na całym odcinku górnej Odry, w którego wschodniej części zachowane zostały duże partie słabo zniekształconych lasów łęgowych i grądowych o wysokich walorach przyrodniczych. Ekstensywna gospodarka prowadzona w całym obszarze skutkuje też dobrym stanem zachowania zbiorowisk nieleśnych, zaś szerokie międzywale na odcinku zachodnim pozwalało na w miarę regularne zalewy przy wysokich stanach wód. Wartość tego obszaru była wielokrotnie podkreślana. Obszar bardzo zróżnicowany pod względem siedlisk - cześć wschodnią zajmuje kompleks leśny z przewagą grądów żyznych i podsychających postaci łęgu wiązowojesionowego. W niewielkich płatach występują tu także łęgi wierzbowo-topolowe, starorzecza, łąki zalewowe i kośne ze związków Molinion i Alopecurion, ziołorośla eutroficzne oraz szuwary i turzycowiska z klasy Phragmitetea. W części zachodniej zachowało się znacznie mniej fragmentów leśnych, za to duże obszary zajmują łąki kośne (Molinion, Alopecurion), szuwary i turzycowiska, starorzecza oraz różne stadia rozwojowe łęgów wierzbowo-topolowych.

  • 7 typów siedlisk uznanych za ważne dla Unii Europejskiej na mocy Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy, łącznie zajmujących 30% powierzchni; o 22 gatunki ptaków objęte ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/ 409/EEC;
  • 10 gatunków ptaków regularnie migrujących nie ujętych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 7 gatunków zwierząt podlegających ochronie na mocy Załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 19 gatunków roślin i zwierząt chronionych na mocy porozumień i konwencji międzynarodowych (Załącznik IV 92/43/EEC, Konwencja Berneńska);
  • 13 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi Roślin.
Grądy Odrzańskie
Legenda

Obszar zgłaszany niezależnie (w różnych granicach) przez Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie, WWF/Dolnośląską Fundację Ekorozwoju (Świerkosz 2001) oraz środowiska opolskie (Nowak i in. 2001). Ostoja IBA na pow. 15 519 ha. Niewielkie rezerwaty: "Kanigóra" (1958; 5,12 ha), "Grodzisko Ryczyńskie" (1958, 1,75 ha) i "Zwierzyniec" (1958; 8,96 ha) i oraz "Łacha Jelcz" (1954; 6,9 ha). Część w ramach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.


Poprzedni | Strona główna | Następny