NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Miękińskie Bagna

Powierzchnia około 900 ha, woj. dolnośląskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Obszar zajęty jest w 30% przez siedliska ujęte w Załączniku I Dyrektywy 42/93/EEC, ze szczególnie dobrze wykształconymi lasami łęgowymi (Fraxino- Alnetum) oraz dużym obszarem olesów, częściowo chronionych w rezerwacie "Zabór". Część z nich odznacza się wysokim stopniem naturalności oraz wysoką bioróżnorodnością. Stwierdzono tu ponadto występowanie lasów grądowych oraz łąk świeżych i zmiennowilgotnych. Ostoja jest doskonałym miejscem lęgowym dla wielu rzadkich i zagrożonych gatunków takich jak żuraw, bocian czarny oraz dzięcioły: zielony, średni i zielonosiwy. Stwierdzono tu, jak do tej pory:

  • 5 typów siedlisk uznanych za ważne dla Unii Europejskiej na mocy Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 22 gatunki ptaków objęte ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/EEC (gniazdują tu m.in. 3 gatunki błotniaka, orlik krzykliwy, trzmielojad czy muchołówka białoszyja);
  • 1 gatunek zwierzęcia znajdujący się w Zzałączniku II 92/43/EEC;
  • 5 gatunków roślin i zwierząt ujętych w polskich Czerwonych Księgach;
  • 19 gatunków zwierząt chronionych na mocy porozumień i konwencji międzynarodowych (Załącznik IV 92/43/EEC, Konwencja Berneńska);
  • 12 gatunków rzadkich roślin i zwierząt objętych w Polsce ochroną prawną.
Miękkińskie Bagna
Legenda

Proponowany obszar przez WWF/Dolnośląską Fundację Ekorozwoju (2000, 2001). Opracowanie Krzysztof Konieczny & Grzegorz Bobrowicz (Standard Data Form). Ochrona: rezerwat "Zabór" (1959; 34,72 ha).


Poprzedni | Strona główna | Następny