NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Odrzańskie Łęgi

Powierzchnia ok. 17 000 ha, woj. dolnośląskie.

Proponowany: Special Protection Area, Special Area of Conservation.

Jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych fragmentów doliny Środkowej Odry, o walorach przyrodniczych zasługujących na objęcie parkiem narodowym. Rozpoczyna się w pobliżu miejscowości Rzeczyca, kończy u ujścia Baryczy, a spotkać możemy tu wszystkie typy siedlisk charakterystyczne dla wolno płynących rzek nizinnych Europy Środkowej. Szczególnym walorem są duże powierzchnie zbiorowisk lasów łęgowych (Ficario-Ulmetum, Salici albae- Populetum), grądów Galio-Carpinetum, łąki zalewowe (Cnidion dubii) i zmiennowilgotne (zw. Molinion caeruleae) oraz zbiorowiska starorzeczy (Nupharo-Nymphaeetum albae, Trapetum natantis, Lemno minoris-Salvinietum natantis, Hydrocharitetum morsus-ranae). Odnotowano tu także blisko 100 gatunków gniazdujących ptaków. Na obszarze ostoi występuje:

    Zamglony las na Odrzańskich Łęgach (fot. G. Bobrowicz)
  • 11 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 92/43 EEC, zajmujących łącznie blisko 70% powierzchni;
  • 35 gatunków ptaków objętych ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/ EEC (m. in. największe w Środkowej Europie populacje dzięcioła średniego i łabędzia krzykliwego, co zaowocowało wpisaniem ostoi na europejską listę Important Bird Areas)
  • 13 gatunków zwierząt znajdujący się w Załączniku II 92/43/EEC
  • 43 gatunki wymienione w polskich Czerwonych Księgach roślin i zwierząt;
  • 39 rzadkich gatunków zwierząt chronionych na mocy konwencji międzynarodowych;
  • 34 gatunki roślin i zwierząt objętych w Polsce ochroną gatunkową;
  • 19 innych, rzadkich gatunków roślin i zwierząt.
Odrzańskie Łęgi
Legenda

Opracowany przez: Krzysztof Konieczny & Grzegorz Bobrowicz (Standard Data Form). W węższych granicach (powierzchnia 4931,66 ha) zgłaszany wcześniej przez Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie oraz (6500 ha) przez Dolnośląską Fundację Ekorozwoju i WWF Auen-Institut Rastatt (Świerkosz 2001). Ostoja ptasia rangi europejskiej E 53 o powierzchni 13 570 ha, także obszar projektowany do objęcia konwencją RAMSAR. Ochrona: rezerwat "Odrzysko" (1987; 5,15 ha), "Łęg Korea" (2001; 99,29 ha); użytki ekologiczne (Ścinawskie Bagna, 21 ha; Starorzecze koło Przychowej, 28 ha i Naroczycki Lęg, 187 ha).


Poprzedni | Strona główna | Następny