NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Dębniańskie Mokradła

Powierzchnia 4900 ha, woj. dolnośląskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Ostoja obejmuje część zlewni rzeki Jezierzyca, objętej ochroną w Parku Krajobrazowym "Dolina Jezierzycy" (7953 ha). Największą wartością jest duży kompleks lasów łęgowych i olesów pomiędzy miejscowościami Wodnica i Wrzosy, częściowo chroniony w ramach rezerwatu "Uroczysko Wrzosy" z licznymi stanowiskami rzadkich ptaków (żuraw, bocian czarny, dzięcioł średni) i roślin (m.in. największa na Dolnym Śląsku populacja długosza królewskiego i jedno z dwóch znanych na Dolnym Śląsku stanowisk podejrzona marunowego). Łącznie występuje tutaj:

  • 7 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 92/43 EEC zajmujących 35% powierzchni ostoi
  • 39 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/
  • 6 gatunków ptaków regularnie migrujących nie ujętych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 9 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 25 gatunków roślin i zwierząt wyszczególnianych w polskich Czerwonych Księgach;
  • 38 gatunków roślin i zwierząt chronionych na mocy konwencji międzynarodowych;
  • 28 innych gatunków roślin i zwierząt chronionych prawnie w Polsce;
  • 11 innych gatunków rzadkich roślin i zwierząt.
Dębniańskie Mokradła
Legenda

Proponowany przez WWF/ Dolnośląską Fundację Ekorozwoju. Opracowanie Krzysztof Konieczny & Grzegorz Bobrowicz (Standard Data Form). W innych, szerszych granicach (powierzchnia 8861,31ha) zgłaszana wcześniej przez Instytut Ochrony Przyrody w Krakowie.


Poprzedni | Strona główna | Następny