NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Nowa Sól

Powierzchnia około 6070 ha, woj. lubuskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Jeden z największych i najlepiej zachowanych obszarów pomiędzy ujściem Baryczy a ujściem Warty. Obejmuje pełen kompleks siedlisk charakterystyczny dla wolno płynącej rzeki nizinnej, wraz ze stromymi skarpami brzeżnymi, doskonale rozwiniętymi właśnie na tym odcinku. Do największych walorów zaliczyć można duże, doskonale zachowane i niemal naturalne partie lasów łęgowych (Ficario-Ulmetum, Salici albae-Populetum), duże partie starorzeczy z rzadkim zespołem kotewki orzecha wodnego (Trapetum natantis) i z zespołem salwinii (Salvinietum natantis) oraz rozległe obszary łąk zalewowych, zmiennowilgotnych i świeżych z wieloma rzadkimi gatunkami roślin i zwierząt. Dotychczas na terenie ostoi stwierdzono występowanie:

    Legenda
  • 10 typów siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 92/43 EEC, które zajmują łącznie prawie 80% powierzchni;
  • 16 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/ EEC;
  • 6 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 9 gatunków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin;
  • 13 gatunków roślin i zwierząt chronionych na mocy konwencji międzynarodowych;
  • 19 gatunków roślin i bezkręgowców rzadkich i chronionych prawnie w Polsce.

Większe części obszaru były proponowane przez WWF/ Dolnośląską Fundację Ekorozwoju (2000, 2001) pod nazwami "Łęgi Przyborowskie" i "Stara Odra koło Bojadeł" i w takim ujęciu opracowane przez Krzysztofa Świerkosza z zespołem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska. Obecne ujęcie obszaru zostało zaproponowane przez Wojewódzki Zespół Realizacyjny natura 2000 woj. lubuskiego. Niewielki rezerwat "Bukowa Góra" (1954; 5,6 ha) chroni fragment buczyny na zboczu doliny, pozostała część nie chroniona, w wyniku czego nie są chronione żadne ekosystemy typowe dla doliny rzecznej.


Poprzedni | Strona główna | Następny