NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Kargowskie Zakola

Powierzchnia ok 3047 ha, woj. lubuskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Obszar leżący pomiędzy Klenicą a Cigacicami, wąsko rozciągnięty wzdłuż doliny Odry, ujścia Obry oraz Zimnej Wody. Cechą wyróżniającą są duże obszary łęgu olchowo-jesionowego (siedlisko priorytetowe dla Wspólnoty) leżące w kompleksie z fragmentami olesu i łąk wilgotnych oraz duże obszary łąk zalewowych i zmiennowilgotnych, z bogatą fauną i florą. Dodatkową zaletą jest fakt, iż prawie 35% ostoi zajmują bardzo dobrze wykształcone lasy łęgowe. Do dziś zanotowano tu występowanie:

    Kargowskie Zakola
    Legenda
  • 8 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy - łącznie zajmują one aż 85% powierzchni;
  • 13 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 3 gatunki zwierząt wymieniane w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 4 gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin;
  • 12 gatunków chronionych przez konwencje międzynarodowe;
  • 13 gatunków roślin rzadkich lub objętych w Polsce ochroną gatunkową.

Proponowany przez WWF/Dolnośląską Fundację Ekorozwoju (2001). Opracowany przez Krzysztofa Świerkosza z zespołem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

Poprzedni | Strona główna | Następny