NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Krosno - Cigacice

Powierzchnia 11 321 ha, woj. lubuskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Największy kompleks zalewowych i wilgotnych łąk w dolinie Odry, zajęty przez zbiorowiska ze związku Alopecurion, w znacznej części wykorzystywane jako łąki kośne i pastwiska. Znajduje się tu też duży (około 3 km2) kompleks łęgów wierzbowych i ich stadiów regeneracyjnych oraz dwa duże fragmenty łęgu wiązowo-jesionowego (szczególnie w pobliżu Krępy), obecnie grądowiejące wskutek braku regularnych zalewów. Interesujące są także występujące na tym odcinku starorzecza. W ostoi stwierdzono, jak dotąd, występowanie:

  • 6 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy - łącznie zajmują 50% powierzchni;
  • 8 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 5 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC, w tym zanikające populacje żółwia błotnego;
  • 2 gatunki wymienione w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin;
  • 8 gatunków chronionych przez konwencje międzynarodowe;
  • 10 gatunków roślin lub zwierząt rzadkich lub objętych w Polsce ochroną gatunkową.
Legenda

Proponowany i opracowany przez: Andrzej Jermaczek & Paweł Pawlaczyk, Lubuski Klub Przyrodników pod nazwą "Będów-Krosno". Obecna nazwa i granice zaproponowana przez Wojewódzki Zespół Realizacyjny Natura 2000 woj. lubuskiego. Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny