NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Dolina Pliszki

Powierzchnia 3200 ha, woj. lubuskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Ciąg ekosystemów hydrogenicznych wzdłuż doliny rzeki Pliszki, dopływu Odry. Mozaika lasów łęgowych, torfowisk niskich i przejściowych, mechowisk. Dobrze wykształcone są torfowiska źródliskowe. Na zboczach doliny występują płaty kwaśnych buczyn i dąbrów. W dolinie Odry znajduje się zachodni fragment proponowanej ostoi, obejmujący ujściowy odcinek Pliszki i położone w pobliżu zalewowe tereny nad Odrą. Wykształciła się tu mozaika łąk zalewowych, szuwarów, starorzeczy, wiklin i fragmentów łęgu wierzbowego. W ostoi stwierdzono dotychczas występowanie:

  • 7 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy - łącznie Zajmują ok. 40% powierzchni ostoi;
  • 4 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC, w tym dużej populacji dzięcioła średniego;
  • 2 gatunków zwierząt wymienionych w załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC.
Dolina Pliszki
Legenda

Proponowany i opracowany przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, ale w granicach obejmujących tylko środkowy fragment doliny. Obecne granice proponowanego obszaru, z włączeniem także fragmentu doliny Odry przy ujściu Pliszki, zaproponował Wojewódzki Zespół Realizacyjny Natura 2000 woj. lubuskiego, na podstawie materiałów Lubuskiego Klubu Przyrodników. Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny