NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Słubice

Powierzchnia 750 ha, woj. lubuskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Zalewany obszar w pobliżu Słubic składający się z dwóch części. Południowa, leżąca w dolinie Odry na szerokości około 1 km, składa się z ekstensywnie używanych pastwisk i wilgotnych łąk oraz dużego fragmentu łęgu wiązowojesionowego, jedynego zachowanego pomiędzy ujściem Nysy a Zalewem Szczecińskim. Część północna jest mozaiką zalewowych łąk, łęgów, starorzeczy i szuwaru mozgowego. Większa część łęgów podlega nadal zalewom i zachowuje swój charakter. Fragmenty na zawalu ulegają szybkiemu grądowieniu, jednak nadal zachowują wiele ze swoich walorów przyrodniczych. Stwierdzono tu występowanie:

  Słubice
  Legenda
 • 7 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/ECC, w tym jeden priorytetowy - łącznie zajmują 81% powierzchni;
 • 4 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC, w tym dużej populacji dzięcioła średniego;
 • 3 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC;
 • 10 gatunków bezkręgowców zagrożonych wyginięciem w Polsce;
 • 1 gatunek grzyba umieszczony na Czerwonej Liście gatunków ginących i zagrożonych wymarciem;
 • 9 gatunków zwierząt chronionych przez konwencje międzynarodowe;
 • 7 gatunków zwierząt i roślin rzadkich lub objętych w Polsce ochroną gatunkową.

Proponowany i opracowany przez: Andrzej Jermaczek & Paweł Pawlaczyk, Lubuski Klub Przyrodników. Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny