NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Wielopole

Powierzchnia: 2081 ha, woj. zachodniopomorskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Ostoja rozciąga się od Czelina po granice parku narodowego "Ujście Warty". Obejmuje bardzo dobrze zachowany fragment naturalnego krajobrazu doliny rzecznej z towarzyszącymi mu zbiorowiskami roślinnymi i zespołami fauny. Znajdziemy tu starorzecza, trzcinowiska, szuwary, zarośla wierzbowe, a także łęgi olchowo-jesionowe i grądy. W ostoi występuje:

  • 8 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy - łącznie zajmują 46% powierzchni;
  • 12 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC, w tym stale gniazdujący orzeł bielik;
  • 4 gatunki zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 2 gatunki roślin z Polskiej Czerwonej Księgi;
  • 7 gatunków zwierząt chronionych przez konwencje międzynarodowe;
  • 16 gatunków zwierząt i roślin rzadkich lub objętych w Polsce ochroną gatunkową.

Proponowany i opracowany przez: Andrzej Jermaczek & Paweł Pawlaczyk, Lubuski Klub Przyrodników. Sugerowane jest włączenie tego obszaru do jednej z sąsiadujących (ale wcześniej zaproponowanych) ostoi: Ujście Warty bądź Dolina Odry między Czelinem a Kostrzynkiem.


Poprzedni | Strona główna | Następny