NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Dolina Odry między Czelinem a Kostrzynkiem

Powierzchnia 1714 ha, woj. zachodniopomorskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Długi na 20 km fragment doliny Odry wraz z towarzyszącymi jej skarpami brzeżnymi. Poza charakterystycznym dla regularnie zalewanej terasy, mozaikowym układem siedlisk ostoja obejmuje także rozwijające się na skarpach fragmenty muraw kserotermicznych. Ochrona ostatniego z tych siedlisk jest kluczowa dla utrzymania w Polsce pn.-zach. wielu gatunków roślin i zwierząt z nim związanych. Zbiorowiska leśne (łęgi wierzbowotopolowe) zachowały się tu w niewielkich fragmentach i dziś dominuje krajobraz otwarty. Przedstawia on jednak dużą wartość dla wielu gatunków zwierząt. Stwierdzono tu:

  • 6 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/ECC, w tym jeden priorytetowy - łącznie zajmują 40% powierzchni;
  • 9 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC, w tym duża populacja dzięcioła średniego;
  • 4 gatunki zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 2 gatunki roślin z Polskiej Czerwonej Księgi, w tym skrajnie zagrożoną pajęcznicę liliowatą;
  • 4 gatunki zwierząt chronione przez konwencje międzynarodowe;
  • 22 gatunki zwierząt i roślin - rzadkie lub objęte w Polsce ochroną gatunkową.
Dolina Odry między Czelinem a Kostrzynkiem
Legenda

Proponowany i opracowany przez: Andrzej Jermaczek & Paweł Pawlaczyk, Lubuski Klub Przyrodników.


Poprzedni | Strona główna | Następny