NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Dolina Odry i jezioro Dąbie

Powierzchnia 23991,46 ha, woj. zachodniopomorskie.

Proponowane Special Protection Area.

Dolina Odry podzielona na dwa główne kanały: Wsch. i Zach. Odra, rozciągająca się na długości ok. 100 km, stanowi mozaikę obejmującą tereny podmokłe z torfowiskami i łąkami zalewanymi wiosną, lasami olszowymi, starorzeczami, licznymi odnogami rzeki i wysepkami. Część ostoi (Międzyodrze) posiada walory przyrodnicze w randze parku narodowego. Niestety, jak dotąd próby połączenia Międzyodrza z parkiem "Unteres Odertal" po stronie niemieckiej w transgraniczny park narodowy nie powiodły się. Do ostoi włączone jest także Jez. Dąbie (5600 ha). Tereny otaczające ostoję są użytkowane rolniczo.

  Dolina Odry i jezioro Dąbie
  Legenda
 • 6 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
 • 27 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC, w tym duża populacja dzięcioła średniego;
 • 29 gatunków ptaków regularnie migrujących nie ujętych w Załączniku I Dyrektywy 79/409/EEC;
 • 7 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC;
 • 6 gatunków roślin i zwierząt wymienionych w Polskich Czerwonych Księgach;
 • 11 gatunków roślin i zwierząt chronionych przez konwencje międzynarodowe;
 • 26 gatunków zwierząt i roślin rzadkich lub objętych w Polsce ochroną gatunkową.Zgłoszenie i opracowanie Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie.
Ochrona: Część chroniona w Cedyńskim Parku Krajobrazowym (od 1993), a część obszaru obejmuje Park Krajobrazowy Dolnej Odry (1993; 5693, 80 ha) wraz z rezerwatami przyrody: "Kanał Kwiatowy" (1976; 3 ha) i "Kurowskie Błota" (1965; 30,63 ha); pozostała część obszaru niechroniona. (Opracowano na podstawie GRID Warszawa)


Poprzedni | Strona główna | Następny