NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Oder-Neisse

Powierzchnia 603,17 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Area of Conservation.

Oder-Neisse
Legenda
Położony w dolinie Odry i Nysy Łużyckiej począwszy od Guben po Eisenhuttenstadt, o łącznej długości około 24 km. W koryto Odry ostoja wkracza u ujścia Nysy (km 542) i biegnie do km 553, na długości 11 km. Obejmuje tereny zalewowe, głównie w obrębie międzywala nad Odrą i Nysą Łużycką z zachowanymi pozostałościami lasów łęgowych, starorzeczami oraz łąkami kośnymi różnego typu. Występują tu łąki i pastwiska (Alopecurion, Calthion), zbiorowiska szuwarowe, łęgi wierzbowo-topolowe i wiązowo-jesionowe, roślinność źródliskowa i przystrumieniowa, ziołorośla eutroficzne. Stwierdzono tu jak dotąd występowanie:

  • 4 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • 12 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC (m.in. Maculinea nausithous, Misgurnus fossilis, Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri, Aspius aspius, Rhodeus sericeus, Cobitis taenia, Cottus gobio, Bombina bombina, Lutra lutra, Castor fiber).

Niemieckie organizacje pozarządowe postulują rozszerzenie obszaru ostoi do prawie 3000 ha.Poprzedni | Strona główna | Następny