NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Mittlere Oder

Powierzchnia 1387,85 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Area of Conservation.

Leży w dolinie Odry (km 556-576), długości ok. 20 km, pomiędzy miastami Eisenhuttenstadt i Frankfurt (O.). Jest to długi, lecz wąski obszar obejmujący głównie obszary międzywala, tylko w kilku punktach wykracza poza terasę zalewową (lasy w okolicy Vogelsang i Briskov). Obejmuje typowy krajobraz przekształconej doliny rzecznej, ze wszystkimi podstawowymi typami siedlisk. Jest siedliskiem wielu rzadkich gatunków ptaków, płazów i ssaków. Poza parkiem narodowym "Unteres Odertal" jest to najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar w dolinie Odry po stronie niemieckiej. Występują tu eutroficzne starorzecza, nizinne łąki kośne (Alopecurus pratensis) i zalewowe (Cnidion dubii), łęgi olchowo-jesionowe, wierzbowo-topolowe i wiązowo-jesionowe, szuwary i trzcinowiska, roślinność przystrumieniowa, w górnych partiach lasy antropogeniczne z Pinus sylvestris i Quercus robur. Kultury topolowe i lasy antropogeniczne występują także w obrębie międzywala. Stwierdzono tu występowanie:

    Mittlere Oder
    Legenda
  • 7 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • 23 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC, w tym Ciconia nigra, Ciconia alba, Cygnus cygnus, Mergus albellus, Pernis apivorus, Milvus migrans, Milvus milvus, Haliaeetus albicilla, Circus aeruginosus*, Circus cyaneus, Pandion haliaetus, Grus grus, Philomachus pugnax, Tringa glareola, Sterna hirundo, Chelidonia niger, Alcedo atthis, Dryocopus martius, Dendrocopus medius, Ficedula parva, Sylvia nisoria, Lanius collurio, Emberiza hortulana;
  • 12 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC (Lampetra fluviatilis, Misgurnus fossilis, Rhodeus sericeus, Aspius aspius, Cobitis taenia, Gobio albipinnatus, Bombina bombina, Triturus cristatus, Emys orbicularis, Lutra lutra, Castor fiber, Omphiogomphus cecilia).


Obszar przeznaczony do ochrony w randze
rezerwatu przyrody (projekt, "Mittlere Oder", Naturschutzgebiete no 1410).


Poprzedni | Strona główna | Następny