NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Oderberge

Powierzchnia 12,84 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Area of Conservation.

Na południe od Leubus, na wys. km 590-592, na stromym stoku pradoliny, który miejscami osiąga 30 m wys., oraz na zalewowych obszarach terasy poniżej skarpy. Ostoja powołana przede wszystkim dla ochrony ekstrazonalnie występujących kontynentalnych muraw stepowych z wieloma gatunkami kserotermicznymi. Występują tu murawy z klasy Festuco-Brometea z bogatym stanowiskiem miłka wiosennego (Adonis vernalis), szuwary (Phragmitetea), stadia regeneracyjne łęgu wierzbowo-topolowego.

    Kwitnący miłek wiosenny (fot. G. Bobrowicz)
  • 3 typy siedlisk umieszczone w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • bogata reprezentacja zagrożonych gatunków roślin i bezkręgowców, związanych z siedliskami kserotemicznych muraw.
Ostoja objęta ochroną rezerwatową ("Oderberge", Naturschutzgebiet no 1168).


Poprzedni | Strona główna | Następny