NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Oderaue Genschmar

Powierzchnia 253,19 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Protection Area.

Położony 2 km na północny wschód od Genschmar (km 624-629), otoczony wałami obszar zalewowy, prawie w całości zajęty przez zbiorowiska łąk kośnych i wilgotnych, ekstensywnie użytkowanych w ramach prowadzonej tu gospodarki rezerwatowej. Występują tu zbiorowiska łąkowe ze związków Cnidion dubii, Calthion oraz Arrhenatherion. Fragmentarycznie wykształcają się zbiorowiska murawowe ze zw. Armerion elongatae. Niewielkie płaty łęgów olchowych i ziołorośli nitrofilnych.

    Odervorland Gieshof
    Legenda
  • 5 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • 3 gatunki zwierząt z Załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • żerowisko orła bielika Haliaeetus albicilla;
  • stanowiska rzadkich roślin łąk zalewowych takich jak selernica żyłkowana;


Ostoja objęta ochroną w randze rezerwatu przyrody ("Oderaue Genschmar", Naturschuzgebiet no. 1106). Wchodzi w skład SPA "Deichvorland"4. Pomiędzy Frankfurtem a obszarem zajętym przed Oderwiesen Neurudnitz znajduje się rozległa ostoja SPA "Deichvorland", obejmująca swoim obszarem także ostoje siedliskowe: "Oderinsel Kietz" i "Odervorland Gieshof".


Poprzedni | Strona główna | Następny