NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Odervorland Gieshof

Powierzchnia 489,47 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Area for Conservation (część Special Protection Area).

Ostoja obejmuje ponad 6 kilometrowy odcinek doliny zalewowej Odry na północ od miejscowości Gross Neuendorf. Występuje tu typowa dla użytkowanej doliny rzecznej mozaika siedliskowa, w skład której wchodzą różne typy łąk świeżych, wilgotnych, zalewowych (łąki selernicowe) i murawy psammofilne, z towarzyszeniem zarośli wierzbowych i zadrzewień stanowiących stadia regeneracyjne łęgu wierzbowo-topolowego. Dodatkowym walorem są długie, boczne koryta Odry, z siedliskami namuliskowymi. Zanotowano w niej:

  • 5 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • 2 gatunki ssaków z Załącznika II ww. Dyrektywy.
Oderaue Genschmar
Legenda

Ochrona: projektowany rezerwat przyrody.


Poprzedni | Strona główna | Następny