NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Oderwiesen Neurudnitz

Powierzchnia 1 036,61 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Area of Conservation.

Rozległy obszar leżący w dolinie Alte Oder, na zachód od obecnego koryta rzeki. Zajęty przez mozaikę siedlisk, w skład której wchodzą ekstensywnie użytkowane pastwiska, starorzecza i inne eutroficzne zbiorniki wodne, trzcinowiska i szuwary. Na brzegach zbiorników spotykane są zbiorowiska namuliskowe ze związku Bidention tripartii, zaś w płytkich, miękkowodnych zbiornikach znajdziemy subatlantyckie, ziemnowodne zbiorowiska z klasy Litorelletea. Na stromych skarpach rozwijają się także murawy ciepłolubne ze związku Koelerion glaucae. Powodem zgłoszenia i zatwierdzenia ostoi jest występowanie:

  • 8 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, (w tym jeden priorytetowy);
  • 17 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 11 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • 21 rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych w tym m.in. selernica żyłkowana, rogownica lepka i nadbrzeżyca nadrzeczna.
Oderwiesen Neurudnitz
Legenda

Ochroną w ramach ostoi SAC "Niederoderbruch" oraz SPA "Schoefheide-Chorin" objęty jest prawie cały łuk Starej Odry po stronie niemieckiej od miasta Bad Freienwalde po Niederfinow i Oderberg, jednak z uwagi na wciąż toczące się ustalenia dotyczące granic i obszaru ostoi pomijamy je w obecnym opracowaniu. Znajdują się tu rozległe obszary łąk zalewowych z liczącą ponad 35 par populacją lęgową derkacza (Crex crex), stanowiskami bobra (Castor fiber) i wydry (Lutra lutra), zaś w ciekach występują piskorz i koza.


Poprzedni | Strona główna | Następny