NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Lunower Holzen

Powierzchnia 51,72 ha, Land Brandenburg.

Ostoja leżąca na północ od miasta Lunow, niemal naprzeciwko polskiego rezerwatu "Bielinek". Obejmuje fragment nadrzecznej terasy porośniętej przez lasy łęgowe z zachowanymi starorzeczami oraz strome (nawet powyżej 45o nachylenia) stoki pradoliny, na których rozwijają się charakterystyczne dla tego typu siedliska lasy klonowo-lipowe i żyzne lasy bukowe. Na większości powierzchni lasy te zachowują naturalną strukturę gatunkową i piętrową, głównie dzięki znacznemu ograniczeniu zagospodarowania w okresie powojennym. Na terenie ostoi, mimo niewielkiej powierzchni, stwierdzono występowanie:

  • 8 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, (w tym jeden priorytetowy);
  • 3 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • dodatkowym walorem są doskonale wykształcone, rodzime zespoły fauny i flory, o wszelkich cechach charakteryzujących naturalne siedliska Środkowej Europy.
Lunower Holzen
Legenda

Obiekt objęty ochroną rezerwatową ("Lunower Holzen").


Poprzedni | Strona główna | Następny