NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Unteres Odertal

Powierzchnia 10 069,50 ha, Land Brandenburg.

Obszar: Special Protection Area, Special Area of Conservation.

Ostoja rozciąga się na długości około 50 km wzdłuż doliny Odry (km 670- 720), na szerokość od 1 do 5 km, głównie w obszarach zalewowych. Poza ścisłą dolinę Odry wykracza tylko w okolicy dużych kompleksów leśnych (np. koło Angermunde). Jest to obiekt o bardzo wysokiej wartości przyrodniczej. Znajdują się tu liczne, silnie zróżnicowane typy siedlisk od związanych bezpośrednio z doliną zalewową Odry, aż po rozwijające się na stromych stokach lasy klonowo-lipowe, buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagion) i dąbrowy o charakterze submediterrańskim. Skutkuje to dużym bogactwem fauny i flory. Występują tu także starorzecza i jeziora eutroficzne, roślinność przystrumieniowa, murawy psammofilne i kserotermiczne stepy subkontynentalne, łąki ze związku Cnidion oraz Alopecurion, ziołorośla eutroficzne, buczyny acidofilne (Luzulo-Fagetum), żyzne (Asperulo-Fagetum), grądy oraz różne typy siedlisk łęgowych. Ostoja obejmuje:

  • 18 typów siedlisk umieszczonych w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • 18 gatunków zwierząt wymienionych w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC (Vertigo moulinsiana, Vertigo angustior, Lycaena dispar, Omphiogomphus cecilia,Aeshna viridis, Lampetra fluviatilis, Lampetra planeri, Rhodeus sericeus,Aspius aspius, Cobitis taenia, Misgurnus fossilis, Gobio albipinnatus, Bombina bombina, Emys orbicularis, Lutra lutra, Castor fiber, Myotis myotis);
  • 1 gatunek rośliny z Załącznika II ww. Dyrektywy (Apium repens);
  • liczne gatunki rzadkie i ginące w tym Stipa capillata, Stipa pennata, Gentiana cruciata, Orchis tridentata.

Cały obszar objęty jest ochroną w ramach parku narodowego. Część (Polder 10 A/B) chroniony w ramach konwencji Ramsar. Obszar Międzyodrza stanowi po stronie polskiej jego bezpośrednią kontynuację, stąd w latach 80. powstała koncepcja utworzenia wspólnego, międzynarodowego parku narodowego. Koncepcja ta nie została jak dotąd zrealizowana - prawdopodobnie wskutek planów związanych z rozwojem żeglugi i przebudowy koryta na dolnej Odrze po stronie polskiej.

Unteres Odertal
Legenda


Poprzedni | Strona główna | Następny