NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Silberberge

Powierzchnia 49,76 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Area of Conservation.

Leży na wzgórzach morenowych o nazwie Silberberge, w pobliżu miasta Gartz, na wysokości km 711, w odległości około 4 km od koryta Odry. Ostoja zajęta przez siedliska kserotermicznych muraw ze związków Koelerion glaucae i Cirsio-Brachypodion pinnati oraz ciepłolubne bory sosnowe (Diantho-Pinetum) z licznymi rzadkimi gatunkami flory i fauny bezkręgowej. Zanotowano w niej:

    Silberberge
    Legenda
  • 2 typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • 6 gatunków roślin z Czerwonej Księgi (Stipa borystenica ssp. germanica, Dianthus gratianopolitanus, Melampyrum cristatum, Orobanche lutea, Scorzonera purpurea, Stachys annua);
  • kilkanaście gatunków rzadkich i cennych bezkręgowców m.in.: Bebix rostrata, Trachytes europaeus, Lythria purpurea, Mecyna flavalis, Mycolis cirrigella.
Poprzedni | Strona główna | Następny