NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Salveytal

Powierzchnia 327,21 ha, Land Brandenburg.

Obszar Special Area of Conservation.

Leży na północny zachód od Gartz, między Gartz i Tantow, na wysokości km 715, w odległości około 4 km na zachód od koryta Odry. Obszar o długości około 4 km leżący w dolinie potoku Salveybach i jego dopływu Gesower Bach. Obejmuje charakterystyczną dla takich obiektów, znajdujących się w długotrwałym zagospodarowaniu, mozaikę siedlisk ze zbiorowiskami łąk, szuwarów i łęgów olchowych. Na stromych stokach doliny i towarzyszących jej pagórów morenowych rozwijają się zbiorowiska kserotermiczne (murawy, ziołorośla termofilne i ciepłolubne dąbrowy). W ostoi występują:

  • 4 typy siedlisk umieszczone w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC, w tym jeden priorytetowy;
  • 4 gatunki zwierząt wymienione w Załączniku II Dyrektywy 92/43/EEC (Misgurnus fossilis, Bombina bombina, Castor fiber, Lutra lutra);
  • 3 gatunki roślin rzadkich i ginących.

Ostoja objęta ochroną w ramach obszaru chronionego krajobrazu (Landschaftsschuzgebiete) "Salveytal", projektowany rezerwat o tej samej nazwie (Naturschutzgebiete no. 1020).


Poprzedni | Strona główna