NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Poodří

Powierzchnia 8150 ha, kraj Moravskoslezský.

Proponowane Special Protection Area i Special Area of Conservation.

Obszar o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, z naturalnym, meandrującym korytem Odry, uregulowanym tylko na niewielkich odcinkach i z niemal naturalnym reżimem zalewów. Występuje tu gęsta sieć hydrologiczna z ciekami, moczarami i starorzeczami w różnych stadiach rozwoju, wzbogacona o liczne, ekstensywnie użytkowane stawy hodowlane, będące siedliskiem wielu rzadkich gatunków roślin i zwierząt. Około 30% obszaru pokrywają dobrze zachowane siedliska leśne wymienione w Załączniku I Dyrektywy 92/43/EEC. Znajdziemy tu:

  • 6 typów siedlisk z ww. Załącznika, w tym jeden priorytetowy;
  • 5 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 5 gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy 92/43/EEC;
  • liczne gatunki chronione na mocy konwencji międzynarodowych lub zagrożone wymarciem na terenie Republiki Czeskiej.
Stawy rybne na obszarze Poodří (fot. G. Bobrowicz)

Opracował Petr Obrdlik na podstawie danych V. Koutecké, M. Forala i B. Lojkáska zebranych do "Atlasu obszarów zalewowych Odry". Cały obszar leży na terenie IBA Heřmanský stav - Struzka. Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny