NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Graniczny Meander Odry

Powierzchnia 150 ha, woj. śląskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Unikalny dla polskiej części Odry fragment meandrującego, szerokiego koryta rzecznego z licznymi starorzeczami i drugorzędnymi korytami, które podczas wezbrań, nawet niewielkich, prowadzą wody spływające z terenu Czech. Ponieważ obszar ten leży w obrębie szerokiego międzywala i jest regularnie zalewany, jego wykorzystanie gospodarcze jest niewielkie. Znajdują się tu bardzo dobrze wykształcone zespoły zarośli nadrzecznych i łęgi wierzbowo-topolowe oraz kilka siedlisk łąkowych, ekstensywnie użytkowanych jako pastwiska i łąki kośne. Obszar ten jest ważnym elementem łącznikowym, w prawie pozbawionej lasów dolinie Odry, między Ostrawą a Raciborzem. Występuje tu:

  • 5 typów siedlisk uznanych za ważne dla Unii Europejskiej na mocy Załącznika I dyrektywy 92/43/EEC zajmujących prawie 30% powierzchni;
  • 3 gatunki ptaków objęte ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 4 gatunki ptaków regularnie migrujących;
  • 7 gatunków zwierząt chronionych na mocy porozumień i konwencji międzynarodowych (Załącznik IV 92/43/EEC, Konwencja Berneńska).

Obszar ten podlega sukcesywnej renaturalizacji i należy spodziewać się wzrostu jego bioróżnorodności.

Proponowany przez WWF/Dolnośląską Fundację Ekorozwoju. Standard Data Form opracowany przez Stowarzyszenie BIOS z Opola. Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny