NATURA 2000 w dolinie Odry
Ostoje
Strona główna Rzeczpospolita Polska

Las koło Tworkowa

Powierzchnia 170 ha, woj. śląskie.

Proponowane Special Area of Conservation.

Niewielki, lecz dobrze zachowany i cenny przyrodniczo fragment lasów grądowych i łęgowych z licznymi partiami starodrzewi, leżący w pobliżu wsi Ligota Tworkowska. Dla zachowania ciągłości korytarza ekologicznego Odry jest to jeden z obszarów kluczowych. Zawiera:

  • 6 typów siedlisk uznanych za ważne dla Unii Europejskiej na mocy załącznika I dyrektywy 92/43/EEC (w tym jeden priorytetowy), zajmujących aż 96% powierzchni ostoi;
  • 6 gatunków ptaków objętych ochroną zgodnie z Załącznikiem I Dyrektywy 79/409/EEC;
  • 2 gatunki roślin z Polskiej Czerwonej Księgi (bardzo rzadkie gatunki storczykówz rodzaju Epipactis);
  • 6 gatunków roślin i zwierząt chronionych na mocy porozumień i konwencji międzynarodowych (Załącznik IV 92/43/EEC, Konwencja Berneńska);
  • 7 gatunków roślin i zwierząt chronionych w Polsce lub lokalnie rzadkich.

Proponowany i opracowany przez Stowarzyszenie BIOS z Opola (Standard Data Form), przedtem wielokrotnie wskazywany jako potencjalna ostoja przez wiele niezależnych środowisk. Nie chroniony.


Poprzedni | Strona główna | Następny